Jûs varat pilnvarot kâdu citu personu saņemt Jūsu sertifikâtu un/vai tlkizglītības karti Latvijas Ārstu biedrīb