2024. gada 16. novembrī plkst. 9.00-16.00

PACIENTU DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM


NORISE
Tiešsaistē - ar pieslēgšanos no dalībnieka profila Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā

MĒRĶAUDITORIJA
Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas, kas jau ir ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Saskaņā ar 24.05.2016. MK noteikumiem Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, LĀB izstrādātais kurss “Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām” nav paredzēts ārstniecības atbalsta personu pirmreizējai reģistrācijai ārstniecības atbalsta personu reģistrā. 

KURSA SATURS
Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem
Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar klientiem
Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus, atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

KURSA ILGUMS
8 akadēmiskās stundas

LEKTORI
Laura Kalniņa, Mg. iur., sertificēta datu aizsardzības speciāliste
Deniss Čalovskis Mg. soc., sertificēts datu aizsardzības speciālists